شهر مدیر نمایندگی شماره تماس
کرج آقای افشانی ۰۹۳۶۱۶۲۱۱۹۱ – ۰۹۲۲۶۱۰۴۲۶۸
تبریز خانم میرشکارلو ۹۱۴۲۳۷۰۷۶۱
ارومیه آقای نوری ۹۱۴۵۴۱۳۹۶۳