• وکیل دادگستری
  • مدرس دانشگاه
  • مولف کتب حقوقی
  • دبیر ادوار کمیسیون آموزش کانون مرکز