• سوابق شغلی
  • مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران
  • قاضی تحقیق
  • دادیار
  • بازپرس
  • دادرس علی البدل
  • رئیس شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی تهران
  • مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران
 • سوابق تدریس
  • دانشگاه‌های آزاد واحد مرکز
  • اسلامشهر
  • شهر قدس
  • دماوند
  • دانشگاه علمی و کاربردی قوه قضاییه
  • دانشگاه رفاه
  • موسسات حقوقی
  • چتردانش،شهردانش،پاو…

 

 • رشته مقطع کارشناسی علوم قضایی
  رشته مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
  رشته مقطع دکتری حقوق خصوصی
  شروع سابقه تدریس سال ۱۳۸۸

 

 • سوابق تدریس
  • آیین دادرسی مدنی
  • اجرای احکام مدنی
  • حقوق ثبت
  • آیین دادرسی کیفری
  • قانون مدنی
  • داوری
  • تنظیم دادخواست
  • تنظیم لایحه
  • فن دفاع و اقامه دعوا
  • طرق اعتراض به آرای دادگاه حقوقی
  • برگزاری بیش از سه هزار کارگاههای آموزشی در ادارات و سازمانها و بانکها و شرکتهای دولتی و عمومی غیر دولتی و خصوصی و موسسات حقوقی

 

 • کتاب و تالیفات
  • تحلیل آیین دادرسی وجهات ابطال رای داور در رویه قضایی