• مشخصات فردی
  • نام و نام خانوادگی: دکتر زینب ریاضت
  • کارشناسی حقوق از دانشگاه امام صادق(ع) – ۱۳۸۸
  • کارشناسی ارشد حقوق خانواده از دانشگاه امام صادق(ع) – ۱۳۹۰
  • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران مرکز – ۱۳۹۱
  • دکترای حقوق جزا از دانشگاه تهران – ۱۳۹۶
  • عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا دانشگاه ازاد تهران شمال

 

 • سوابق تحصيلی و آموزشی
  • اخذ دیپلم ریاضی فیزیک با معدل ۱۸/۵۰ – ۱۳۸۲
  • اخذ درجه كارشناسی رشته حقوق از دانشگاه امام صادق(ع) با معدل ۱۸٫۶۵ – ۱۳۸۷
  • اخذ درجه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکز) با معدل ۱۸ – ۱۳۹۰
  • اخذ درجه كارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده از دانشگاه امام صادق(ع) با معدل ۱۸٫۸۵ – ۱۳۹۱
  • اخذ دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران با معدل ۱۸٫۶ – تیرماه ۱۳۹۶

 

 • رتبه ها و عناوین کسب شده در دوران تحصيل
  • رتبه یک کشوری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد رشته حقوق جزا – ۱۳۸۷
  • امکان تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد – ۱۳۸۷
  • دانشجوی ممتاز دانشگاه امام صادق (ع) در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد دریافت لوح تقدیر
  • قبولی بدون آزمون با سهمیه شاگرد ممتازی در مقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده در دانشگاه امام صادق (ع)
  • پژوهشگر رتبه نخست رشته حقوق دانشگاه امام صادق(ع) – ۱۳۸۷
  • رتبه یک مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه امام صادق(ع) – ۱۳۹۰
  • رتبه د م مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه امام صادق (ع) – ۱۳۹۰
  • رتبه سوم پایا نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) – ۱۳۸۸
  • رتبه دوم مصاحبه دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران – ۱۳۹۰