• مشخصات فردی
  • نام و نام خانوادگی: دکتر زینب ریاضت
  • کارشناسی حقوق از دانشگاه امام صادق(ع) – 1388
  • کارشناسی ارشد حقوق خانواده از دانشگاه امام صادق(ع) – 1390
  • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران مرکز – 1391
  • دکترای حقوق جزا از دانشگاه تهران – 1396
  • عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا دانشگاه ازاد تهران شمال

 

 • سوابق تحصيلی و آموزشی
  • اخذ دیپلم ریاضی فیزیک با معدل 18/50 – 1382
  • اخذ درجه كارشناسی رشته حقوق از دانشگاه امام صادق(ع) با معدل 18.65 – 1387
  • اخذ درجه كارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکز) با معدل 18 – 1390
  • اخذ درجه كارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده از دانشگاه امام صادق(ع) با معدل 18.85 – 1391
  • اخذ دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران با معدل 18.6 – تیرماه 1396

 

 • رتبه ها و عناوین کسب شده در دوران تحصيل
  • رتبه یک کشوری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد رشته حقوق جزا – 1387
  • امکان تحصیل همزمان در دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد – 1387
  • دانشجوی ممتاز دانشگاه امام صادق (ع) در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد دریافت لوح تقدیر
  • قبولی بدون آزمون با سهمیه شاگرد ممتازی در مقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده در دانشگاه امام صادق (ع)
  • پژوهشگر رتبه نخست رشته حقوق دانشگاه امام صادق(ع) – 1387
  • رتبه یک مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه امام صادق(ع) – 1390
  • رتبه د م مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه امام صادق (ع) – 1390
  • رتبه سوم پایا نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) – 1388
  • رتبه دوم مصاحبه دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران – 1390