• کارشناس حقوقی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (۳ سال)
  • مسئول رسیدگی به شکایات، تخلفات و بازرسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (۳ سال)
  • مدیر واحد تحقیق و توسعه خدمات الکترونیک قضایی در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (۲ سال)
  • قائم مقام مدیرعامل و مدیر داخلی در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
  • کارآموز وکالت